Over

Het FlexCollege is een bovenschoolse voorziening (orthopedagogisch didactisch centrum – opdc) van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland West voor leerlingen waarvoor de school van herkomst geen passend onderwijsaanbod meer heeft.

Op Het FlexCollege wordt in een kleine setting een positieve leeromgeving gecreëerd, gebaseerd op respect en structuur.

De leerlingen ontvangen naast onderwijs, een uitgebreid zorg- en trainingsaanbod en begeleiding van een interne coach verbonden aan het Centrum voor Jeugd en Gezin. Deze brede aanpak stelt hen in staat, na een periode van maximaal twee jaar, door te stromen naar een kansrijk vervolgtraject.

⋅ VOOR WIE IS FLEXCOLLEGE? ⋅

Het FlexCollege bedient jongeren tussen 12 en 18 jaar uit de gehele regio en van alle onderwijssoorten. De kleine scholengemeenschap herbergt dan ook in goede harmonie leerlingen van alle niveaus en milieus. Ook voor jongeren die een periode thuis hebben gezeten of in een besloten of gesloten setting kan het FlexCollege een nieuwe kans zijn.
Leerlingen kunnen bij het FlexCollege terecht voor orthopedagogisch en didactisch onderzoek en/of voor een individueel Flextraject. Deze trajecten zijn ondergebracht bij één van de Flexroutes (Flex-vo, Flex-mbo, Flex-op-maat).

⋅ WAT DOET FLEXCOLLEGE? ⋅

Het FlexCollege zorgt ervoor dat haar leerlingen weer meedoen aan (en in) het onderwijs. In het regulier middelbaar onderwijs ondervond de leerling belemmerende factoren in het leren dan wel leerbaar zijn. Het is dus van belang om te achterhalen waarom en waarop de leerling vastliep, en welk ontwikkelperspectief wél haalbaar en realistisch is.

LEREN
De hoofdactiviteit binnen het FlexCollege is het volgen van onderwijs. Leerlingen halen achterstanden in, leren uit boeken en maken toetsen. Het opstellen van het individuele leerprogramma gebeurt in samenwerking met (of: met toestemming van) de stamschool, de begeleiding wordt verzorgd vanuit het FlexCollege. Het FlexCollege telt 7 klassen met gemiddeld 12 leerlingen per klas. Met uitzondering van de praktijkvakken worden alle lessen door de mentor verzorgd. Dit biedt de ruimte om goed in te spelen op de specifieke onderwijsbehoefte van elke leerling. Naast de mentor zijn er aan elke klas een gedragswetenschapper en leraarondersteuner toegewezen, die als multidisciplinair team waken over de vooruitgang van de leerlingen in de klas.

ANALYSEREN
Om tot een passend individueel ontwikkelperspectief te komen is er inzicht in de leerling nodig. In verschillende fases worden er dan ook testen afgenomen op het gebied van intelligentie en persoonlijkheid. Hierdoor wordt, zowel voor het team als de leerling zelf, duidelijk welk leertraject het meest passend en kansrijk is, waardoor de leerling niet langer wordt onder- of overvraagd.

REGULEREN
Leerlingen die naar het FlexCollege worden doorverwezen kampen allen in meer of mindere mate met gedrags- en/of leerproblemen. Het FlexCollege biedt dan ook een trainingsaanbod gericht op gedragsregulatie. De jongeren leren hierdoor beter om te gaan met emoties en hoe deze te uitten. Ook wordt er, zowel in groeps- als individueel verband, gewerkt aan moreel besef, het ontwikkelen van zelfvertrouwen- en respect, weerbaarheid, grenzen leren stellen en talenten ontwikkelen. Momenteel maakt het FlexCollege hiervoor gebruik van de volgende trainingsmethoden:
• Rots en Water
• Move to Learn
• Superwoman

 

header